Innovatie

U wilt met uw organisatie bepaalde doelen bereiken. U bent bereid een financiële injectie te geven in uw organisatie, om verder vooruit te komen. U wilt innoveren. Dat betekent dat er iets gaat veranderen. U onderkent de risico's die veranderingen in uw organisatie met zich meebrengen.
Innoveren is mensenwerk. En 75% van de innovatie gaat bovendien zitten in de mensen. Ook als u juist veel tijd, geld en energie steekt in informatievoorziening en ICT.
Dit vraagt om een goede match tussen de organisatie en ICT.

Goede start

In een 3-stappenmodel wordt uw organisatie doorgelicht op business en ICT elementen. Het Audit Consult levert u een gefundeerde set van verbetermaatregelen op.
Uw voordeel:
   u heeft snel inzichtelijk welke punten uw organisatie effectiviteitswinst op leveren
   u heeft handvaten voor verbeteringen op korte termijn
   u heeft handvaten voor duurzame verbeteringen

Doe de BIAS

Om goed te kunnen innoveren is het nodig het huidige functioneren van uw organisatie te kennen.
Hiervoor is deze BIAS ontwikkeld. Met behulp van deze audit kunt u op systematische wijze de sterke en zwakke kanten van het organisatiefunctioneren in kaart brengen.

De BIAS maakt onderscheid tussen ‘harde’ en ‘zachte kanten’ van het organisatiefunctioneren. ‘Harde kanten’ hebben betrekking op: de wijze van besluitvorming, afspraken over registratie, administratie, het organiseren van vergaderingen etc. Het goed regelen van de harde kanten kan onder andere resulteren in duidelijke plannen en slagvaardig op treden van uw organitie. Daarnaast zijn een goede mentale fundering en een positief samenwerkingsklimaat, de ‘zachte kanten’, van belang om als organisatie effectief te functioneren.

De BIAS is opgebouwd uit een vijftal vragenlijsten met uitspraken over het functioneren van een organisatie.

De volgende aspecten van het functioneren worden bevraagd:
1.   doelen
2.   organisatiestructuur
3.   besluitvorming en planning
4.   communicatie en klimaat
5.   informatievoorziening en ICT

Het resultaat van de BIAS is een prioriteitenlijst van aspecten van het organisatiefunctioneren waarvan de organisatie vindt dat ze voor verbetering vatbaar zijn. Deze resultaten worden gebruikt bij het opstellen van (een agenda voor) verbeteracties waaraan de organisatie de komende periode wenst te gaan werken.
Doel en werkwijze
Doel
De BIAS van Ben&Wil is erop gericht om op een eenvoudige, toegankelijke en snelle wijze boven tafel te krijgen waar binnen de organisatie knelpunten zitten, die mogelijk de oorzaak kunnen zijn van het uit balans zijn van de verhouding tussen business en ICT.

Hoe werkt het
Bepaalde personen binnen uw organisatie wordt gevraagd om in een lijst van isues hun mening te geven hoe de status op dit moment in de organisatie is en hoe belangrijk zij dit issue vinden.
Het invullen van de lijst duurt per persoon circa 10 minuten en kan in eigen tijd en eigen tempo worden gedaan.
De ingevulde lijsten opsturen naar Ben&Wil, waar ze worden verwerkt in een daarvoor ontwikkeld tool. Hieruit komt een analyse die handvaten geeft om binnen uw organisatie de juiste issues prioriteit te geven.

 

BIAS 2

Met behulp van de BIAS 2 worden ontwikkelingen in het bedrijfsproces en ontwikkelingen in de klant/gebruikersorganisatie gestructureerd in kaart gebracht en wordt vervolgens de impact van dit beleid op de informatievoorziening bepaald. Hiermee krijgt men dus zicht op de concrete invloed die het organisatiebeleid op de informatiesystemen heeft.

Toepasbaarheid

Dit onderzoek heeft toegevoegde waarde als een organisatie wil weten wat de impact is van een beleidsverandering en wat de impact is van deze verandering op de informatievoorziening of prioritering zoekt bij beleidsplannen in relatie tot informatievoorziening.  


Brug tussen bedrijfsproces en ICT